Kompetencje w budownictwie

Kompetencje dla budownictwa oraz Kompetencje dla budownictwa i Sektora komunikacji marketingowej

 

O PROJEKCIE – EDYCJA II

Projekt „Kompetencje dla budownictwa – edycja II” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
Projekt realizowany w okresie od 01.04.2020 do 30.09.2022.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora budownictwa z całej Polski.

Celem projektu jest podniesienie do końca 09/2022, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa przez 480 osób (48 kobiet, 432 mężczyzn) spośród 532 objętych wsparciem pracowników z ok. 266 MŚP z sektora budownictwa.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring
2. Działania merytoryczne w BUR
3. Szkolenia o tematyce zgodnej z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze budownictwa.

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia).

Projekt pomoże w podniesieniu kompetencji i kwalifikacji pracowników zgodnie z Rekomendacjami Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa (nr 2/2019) w tym: szkolenia z języka branżowego dla obcokrajowców, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień SEP, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa (różne zakresy). Zapewnia możliwość samodzielnego wyboru usługi rozwojowej dostosowanej do potrzeb, luk kompetencyjnych, a także potrzeb MŚP. Pomoc w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji. Umocni to pozycję MŚP poprzez podniesienie kompetencji kadr.

Całkowita wartość projektu: 5 096 880,50 PLN
Kwota dofinansowania: 4 266 960,50 PLN

Etapy realizacji wsparcia:
I – Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora)
II – Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia
III – Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
IV – Wybór usług rozwojowych w BUR
V – Rozliczenie wsparcia

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.

 

REKRUTACJA – EDYCJA II

Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie w sposób ciągły od V.2020 do VIII.2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie. Nabór dokumentów prowadzony będzie w 21 dniowych rundach wg harmonogramu ogłaszanego kwartalnie. Terminy przyjmowania dokumentów w ramach kolejnych rund będą podawane do wiadomości publicznej co najmniej 7 dni kalendarzowych przed otwarciem naboru w danej rundzie.

Etapy naboru:

  1. Zgłoszenie się do projektu za pomocą formularza dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP):
    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże DANE MŚP Z FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (WNIOSKU) do odpowiedniego Operatora w zależności od kodu PKD.

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PROJEKTU

  1. Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu.

Kryteria formalne:
• wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zgodnie z art. 2 zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr651/2014 baza BECK oraz na podstawie oświadczeni
• sektor działalności MŚP: budownictwo (PKD F) weryfikowane na podstawie wpisu do KRS/CEDiG

Razem z dokumentacją zgłoszeniową MŚP przedłożą dokumentację niezbędną do zawarcia umowy wsparcia dotyczącą:
1) udzielenie pomocy de minimis/publicznej (m.in. formularz ubiegania się o pomoc de minimis, oświadczenie o nieotrzymaniu/wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym i poprzedzających 2 latach [dodatkowo weryfikacja w SHRIMP/SUDOP] + kopie zaświadczeń [jeśli dotyczy])
2) ustalenia statusu podatnika VAT (oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT)
3) weryfikacja Kryteriów Premiujących

Kryteria premiujące:
• kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby 50+

Pierwszeństwo będą miały przedsiębiorstwa z najwyższą liczbą punktów premiujących. W przypadku gdy 2 lub więcej MŚP będzie miało tą samą liczbę punktów, pierwszeństwo będą mieć mikro i małe przedsiębiorstwa. Pozostałe MŚP zostaną wpisane na listę rezerwową uruchomianą w przypadku rezygnacji z udziału, niewywiązania się z Umowy, powstania oszczędności.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji.

Po zakończeniu danej rundy w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych zostanie przygotowana lista rankingowa MŚP przyjętych do projektu w danej rundzie.

W przypadku braków w dokumentacji istnieje możliwość zgłoszenia w kolejnej rundzie, pod warunkiem uzupełnienia niezbędnych dokumentów.

  1. Podpisanie Umowy wsparcia na usługi rozwojowe

Umowa wsparcia z MŚP zawarta zostanie w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia przez MŚP poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów.

  1. Wybranie przez MŚP z Bazy Usług Rozwojowych usługi, która w największym stopniu będzie zaspokajać zidentyfikowane potrzeby.

Usługi Rozwoje muszą być zgodne z rekomendacjami nr 2/2019 rady ds. kompetencji w sektorze budownictwa.

 

 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!