Agroenergia

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Treść programu:

Pliki do pobrania

pp_agroenergia_2021.pdf – (881,87 KB) PP Agroenergia 2021

Program Agroenergia składa się z dwóch części:

Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii 

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej

 

Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne 

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii

Program dedykowany jest dla:

  1. Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.
  2. Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

 

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru. Nabory dla Części 1) oraz Części 2) będą procedowane oddzielnie. Nabór dla Części 1) dla beneficjentów końcowych będzie realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabór dla beneficjentów końcowych w ramach Części 1) programu nastąpi po zawarciu umów udostępnienia środków między NFOŚiGW a poszczególnymi WFOŚiGW.

Termin uruchomienia naboru dla Części 2) programu: 20.07.2021 r.

Informacje dot. terminu planowanego naboru będą na bieżąco aktualizowane.

Obecnie NFOŚiGW nie udostępnia wzoru wniosku o dofinansowanie.

 

Okres wdrażania Programu:

Program realizowany będzie do 2027 r., przy czym zobowiązania (podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.

 

Forma dofinansowania:

Dla Części 1): dotacja.

Dla Części 2): dotacja i pożyczka. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji, złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne.
Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach Programu Priorytetowego w pkt. 7

 

Najważniejsze warunki dofinansowania:

  • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji.
  • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Szczegółowe informacje dot. Części 1) oraz Części 2) Programu Agroenergia zawarto w dedykowanych zakładkach:

Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii 

Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!