Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://pro-home4you.eu przez Anna Sosnowska wpisanym do CEIDG pod numerem NIP: 8272021345. Sklep prowadzony jest pod adresem: ul. Stanisława Wojciechowskiego 6/38, 62-800 Kalisz – zwany dalej „Sprzedawcą”.
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą następujących środków komunikacji:
 1. adres poczty elektronicznej: info@pro-home4you.eu,
 2. adres pocztowy: 62-800 Kalisz, S. Wojciechowskiego 6/38,
 3. numer telefonu: +48 519699577,
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z usług elektronicznych świadczonych za pomocą strony https://pro-home4you.eu/sklep i określa m.in. zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, do procedury sprzedażowej zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży .
 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów, polityki prywatności oraz reguł składania reklamacji zostały zawarte w odrębnych dokumentach dostępnych pod adresem internetowym https://pro-home4you.eu/sklep w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy.
 1. Odmienne ustalenia pomiędzy Stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie lub w formie dokumentowej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://pro-home4you.eu/sklep
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca – PRO-HOME Anna SOSNOWSKA, z siedzibą w Kaliszu, wpisanym do CEIDG pod numerem NIP: 8272021345.
 4. Klient – każdy podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta –  osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta będące ofertą zakupu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone  dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, posiadające funkcjonalności wskazane w § 3 poniżej.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę.

§3

Wymagania techniczne Sklepu oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. W oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedawca w ramach strony internetowej Sklepu świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną – w szczególności umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Sprzedawcy, w tym związanymi z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, oraz aktualną ofertą. Sprzedawca świadczy również drogą elektroniczną takie usługi jak:

 

1.utworzenie Konta,

 • składanie Zamówień poprzez Formularz Zamówienia,
 • wprowadzanie oraz aktualizacja danych osobowych Klienta,
 • wymiana korespondencji między Stronami,
 • podgląd aktualnego stanu Zamówienia,
 • podgląd listy złożonych Zamówień oraz ich statusu.

 

2. Do korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę, w tym do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne są:

 

 • urządzenie oraz oprogramowanie umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
 • urządzenie (klawiatura) umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

§4

Informacje ogólne dotyczące Sklepu

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu, bądź bez jego zakładania, poprzez wybranie funkcji “kup bez logowania”.
 2. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Produktów są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady przedstawienia cen Produktów w walucie polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 3. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy Produktów stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, a nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty.
 4. Ceny podane przy każdym Produkcie nie obejmują kosztów transportu – koszt ten ustalany jest odrębnie dla każdego Produktu, po wyborze opcji sposobu dostawy przez Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie  nie będą jednak obejmować zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 6. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Produkty posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, składanie Zamówień jak i ich realizacja następować będzie według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedawca informuje na stronie Sklepu.

§5

Warunki zakładania i likwidacji Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić krótki Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz hasła. Hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym obligatoryjnie dużą literę, małą literę, cyfrę i znak specjalny.
 2. Aby aktywować Konto, Klient powinien potwierdzić założenie Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany na podany uprzednio adres e-mail.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Po logowaniu Klient powinien  uzupełnić  w zakładce profil, dane osobowe, które konieczne będą dla realizacji dostawy Produktów.
 5. Login i hasło mają charakter poufny. Logowanie do Sklepu internetowego odbywa się z wykorzystaniem loginu oraz unikalnego hasła znanego jedynie Klientowi.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w dogodnej dla siebie formie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

§6

Transakcja

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej Sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia, posiadacze Konta powinni:
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz”;
 4. po wybraniu wszystkich Produktów, w trybie opisanym w ust. 1 powyżej, kliknąć przycisk “wysyłka”;
 5. dokonać wyboru opcji dostawy i sposobu płatności;
 6. wybrać pole “twoje dane”, a następnie “mam już konto”,
 7. wskazać adres dostawy, a następnie, po sprawdzeniu wyboru, finalnie potwierdzić Zamówienie przyciskiem “zamawiam i płacę”.
 8. W przypadku zamówień składanych przez Klientów nieposiadających konta, po krokach 1 – 3,  należy w kroku nr 4 dokonać wyboru “kup bez logowania”. Po wybraniu tej opcji, należy podać adres dostawy oraz potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku “zamawiam i płacę”.
 9. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego, jeżeli nie zostały one wcześniej podane.
 10. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu Zamówienia przez Klienta, przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub telefoniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zwarta zostaje Umowa Sprzedaży .
 11. Sprzedawca potwierdzi Klientowi zawarcie Umowy Sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 12. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu stanowią integralną część Umowy Sprzedaży zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 13. Jeżeli Strony Umowy Sprzedaży wyraźnie nie postanowią inaczej, procedura realizacji Zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu Umowy Sprzedaży.

§7
Płatność

 1. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupionych Produktów z uwzględnieniem  kosztów transportu, które zostaną ustalone w sposób przewidziany w § 4 ust.4.
 2. W Sklepie istnieje możliwość płatności za pomocą przelewu (przedpłaty) na konto bankowe (przelew tradycyjny lub przelew internetowy). Korzystając z tej formy płatności Klient  nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zawarciu Umowy Sprzedaży, nie wcześniej niż z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Sklep umożliwia dokonania płatności przy użyciu kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MAsterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bakowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 5. Szczegółowe sposoby dokonywania płatności opisane są na stronie internetowej Sklepu w zakładce: Płatności.
 6. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie

§8
Dostawa oraz Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie internetowej Sklepu.
 2. Czas wysyłki jest oznaczony na stronie internetowej Sklepu dla każdego z Produktów. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa  nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie. W przypadku niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.
 3. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu Umowy Sprzedaży z Klientem, bez konieczności ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.
 4. Klient niebędący Konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma obowiązek ocenienia stanu Produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany Produkt, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden Produkt, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu zwrotnego ponosi Sprzedawca. W przypadku gdy zasadność reklamacji zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę, wymieniony Produkt zostanie wysłany Klientowi na koszt Sprzedawcy.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu lub innych reklamacji dotyczących Produktu należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w regulaminie „Reklamacje i zwroty”, dostępnej w serwisie https://pro-home4you.eu/sklep. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.
 6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną można zgłaszać w dowolnej formie pod dane teleadresowe podane w § 1 ust. 2 powyżej.  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o terminie kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie wyznaczając w tym celu Klientowi dodatkowy 7-dniowy termin liczony od dnia otrzymania przez Klienta stosownego wezwania.

§9
Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Produktu, bez konieczności podawania przyczyny.
 2. Klient może zażądać/wyrazić zgodę na rozpoczęcie wykonania Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Klient, który zażądał/wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy może od niej odstąpić ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia, proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, uwzględniając przy tym cenę lub wynagrodzenie uzgodnione w Umowie Sprzedaży.

§10
Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin udostępniony jest Klientowi nieodpłatnie pod adresem internetowym: https://pro-home4you.eu/sklep w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient i trwałe pobrania na urządzenie Klienta w formacie pliku pdf. Regulamin dostępny jest także w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy.
 2. Niniejszy Regulamin w wersji 1.0 wchodzi w życie od dnia 21.04.2022 r.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być m.in.,  lecz nie wyłącznie:
 • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu, skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 • zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • konieczność usunięcia omyłek pisarskich lub nieścisłości, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
 • przeciwdziałanie nadużyciom lub  poprawa jakości obsługi;
 • zmiana danych teleadresowych.
 1. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sprzedawcy.
 2. O zmienionej treści Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego – przy założeniu Konta adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta. Zmiana Regulaminu skuteczna jest tylko na przyszłość. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma wpływu na Umowy zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.
 3. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed wprowadzeniem takiej zmiany, które są̨ realizowane na zasadach dotychczasowych.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Sprzedawcy  lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu internetowego Produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić znaki towarowe objęte prawami ochronnymi.
 3. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów lub przedsiębiorców na prawach konsumenta, przysługujących na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Klientom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!