Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO https://pro-home4you.eu/sklep

 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich zakupu produktów poprzez Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest PRO-HOME Anna SOSNOWSKA wpisanym do CEIDG pod numerem NIP: 8272021345 pod adresem: ul. Stanisława Wojciechowskiego 6/38, 62-800 Kalisz (zwaną dalej „PRO-HOME”).

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).

 1. Informacja o plikach cookies Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Gromadzone informacje obejmują adresu IP, typu używanej przeglądarki, języka, typu systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji poza informacjami zawartymi w plikach cookies. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować użytkownikom najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy PRO-HOME w celu lepszego działania i funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies są wykorzystywane głównie do:

– ulepszania funkcjonalności Serwisu i jego nawigacji, poprzez monitorowanie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z zawartości Serwisu,

– dopasowywanie zawartości i rozmieszczenia treści Serwisu, zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika,

– udostępnienia możliwości logowania i zachowania sesji użytkownika na wszystkich podstronach Serwisu,

 1. Udostępnienie danych. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 2. Zarządzanie plikami cookies Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych w większości przypadków domyślnie dopuszczają zgodę na umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na zapisywanie plików cookies w ten sposób, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Każda z przeglądarek internetowych dopuszcza możliwość indywidualnej modyfikacji zapisów dotyczących plików cookies dla konkretnych adresów. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna, jednak brak ich akceptacji może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 3. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy wyłącznie Serwisu https://pro-home4you.eu/sklep
 4. PRO-HOME zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności, w szczególności związanych z rozwojem technologicznym, zmian obowiązujących przepisów prawa czy rozwoju lub zmianie charakteru Serwisu.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest PRO-HOME Anna Sosnowska wpisanym do CEIDG pod numerem NIP: 8272021345 pod adresem: ul. Stanisława Wojciechowskiego 6/38, 62-800 Kalisz.
 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pomocą następujących środków komunikacji:

1) listownie, na adres pocztowy: ul. Stanisława Wojciechowskiego 6/38, 62-800 Kalisz

2) telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 519699577,

3) adres poczty elektronicznej: info@pro-home4you.eu,

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą, na warunkach i zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w następujących celach:

3.1. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia bądź realizacji umowy dla wykonania, której, przetwarzanie danych jest niezbędne, tj. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celu realizacji umowy dostawy. Administrator przetwarza dane osobowe – Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego, NIP, numer rachunku bankowego, login, hasło, adres dostawy, adres IP oraz dane pobierane przez pliki “cookies”, opisane w polityce prywatności.

3.2. Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o ciążące obowiązki prawne. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in. w celu wystawiania i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach:

 1. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 2. archiwalnych,
 3. marketingowych, w tym reklamowych i promocyjnych
 4. prowadzenia statystyk, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działań, co pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności,
 5. zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Na stronie internetowej https://pro-home4you.eu/sklep zbierane są informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją strony internetowej. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących odwiedzających stronę internetową.
 6. Zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania naruszeniom poprzez wprowadzenie monitoringu wizyjnego w siedzibie Administratora danych.
 7. Możliwość wycofania zgody. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, osoby których dane dotyczą w każdej chwili mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej wycofaniem.
 8. Dobrowolność podania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, niepodanie danych uniemożliwi podjęcie działań w celu jej zawarcia. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody – ich podanie jest dobrowolne.
 9. Odbiorcy danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą samodzielnie przez administratora danych bądź poprzez podmioty upoważnione przez administratora danych (pracownicy i osoby współpracujące), a także podmioty przetwarzające dane w oparciu o umowy zawarte z administratorem m.in. dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych, obsługa księgowa, podmioty, świadczące pomoc prawną oraz podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony – w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z o powierzenie przetwarzania danych i tylko w granicach określonych w umowie, zgodnie poleceniami administratora. Dane są przetwarzane przez podwykonawców, w szczególności przez firmy kurierskie. O ile istnieje taki wymóg prawny, w zawartej umowie zobowiązujemy firmy kurierskie do przestrzegania postanowień zawartych w artykule 28 RODO. Dane dotyczące adresu dostaw, nr telefonu/adres email przekazujemy jednej ze współpracujących z nami firm kurierskich w celu realizacji umowy i naszych działań marketingowych. Dane są przekazywane współpracującej z nami firmie kurierskiej tylko w wymaganych przypadkach i wyłącznie w ww. celach przetwarzania.
 10. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe, osób, których dane dotyczą są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.

7.1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy to dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy. Jeżeli umowa została wykonana, dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu, odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

7.2. Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, to dane osobowe będą przez przetwarzane, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana (nie dłużej niż 5 lat), a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

7.3. W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi obowiązkami prawnymi, dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą. Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 2. Sprzeciw względem przetwarzania danych. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora Danych w oparciu o uzasadniony interes bądź o powierzone zadanie w interesie publicznym administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, administrator zaprzestanie takiego przetwarzania.
 4. Prawo wniesienia skargi do organu. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Brak decyzji zautomatyzowanych. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą, zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 6. Transferowanie danych do Państw Trzecich. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów/ osób zainteresowanych ofertą do państw trzecich, położonych poza EOG ani do organizacji międzynarodowych.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!